รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญขีที่สำคัญของงบทดลอง 

 

 


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31  สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30  กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

 


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2563ถึง 31 ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2564ถึง 31มกราคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2564ถึง 31 มีนาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษายน 2564ถึง 30 เมษายน 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2564ถึง 31 พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2564ถึง 30 มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2564ถึง 31 กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 กันยายน 2564

 


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวามคม 2562ถึง 31 ธันวามคม 2562

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษษยน 2563 ถึง 30 เมษษยน 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563


Share:รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษษยน 2562 ถึง 30 เมษษยน 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial