รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31  สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30  กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

 


Share: