โครงการ”ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (เวลา 07.00 น.) นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

มอบหมายให้นางเจริญศรี วงค์สม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย 

ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อองค์กรวิชาชีพและพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 

อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในโครงการฯ ดังกล่าว


Share: