ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP325SFNw สำหรับกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กันยายน 22, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กันยายน 22, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กันยายน 22, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กันยายน 22, 2020
ใบสั่งจ้างเลขที่ 188/2563 ซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP325SFNw สำหรับกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตลับ กันยายน 22, 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กันยายน 22, 2020
ใบสั่งจ้างเลขที่ 191/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน กันยายน 22, 2020
ใบสั่งจ้างเลขที่ 190/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กันยายน 22, 2020
ใบสั่งจ้างเลขที่ 192/2563 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม กันยายน 22, 2020
ใบสั่งจ้างเลขที่ 189/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กันยายน 22, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2563)
ใบสั่งจ้างเลขที่ 187/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (11/09/2563)
ใบสั่งจ้างเลขที่ 186/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (11/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ตอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (09/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (09/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (09/09/2563)
ใบสั่งจ้างเลขที่ 184/2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ตอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (09/09/2563)
ใบสั่งจ้างเลขที่ 183/2563 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (09/09/2563)
ใบสั่งจ้างเลขที่ 185/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER (09/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 1048 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/09/2563)
ใบจ้างซื้อเลขที่ 180/2563 ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (02/09/2563)
ใบจ้างซื้อเลขที่ 178/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 1048 ร้อยเอ็ด (02/09/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/08/2563)
ใบจ้างซื้อเลขที่ 176/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (31/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัว ตามนิยามและประเภทครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 31,428 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/2563)
ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัว ตามนิยามและประเภทครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 31,428 ชุด (27/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์) สำหรับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/2563)


Share: