ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดรองรับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปรจำปี 2564 จำนวน 60 ชุด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดรองรับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปรจำปี 2564 จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดรองรับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปรจำปี 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดรองรับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปรจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห้อ Samsung รุ่น ML3710ND จำนวน 1 ตลับ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห้อ Samsung รุ่น ML3710ND จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 1048 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 1048 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินความเข็มแข็งของครอบครัวไทย จำนวน 750 ชุด
  ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินความเข็มแข็งของครอบครัวไทย จำนวน 750 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564 จ้างซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 4748 ร้อยเอ็ด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 4748 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว กิจกรรมการประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลตามแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว กิจกรรมการประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลตามแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2564 จ้างเหมาเช่าโต๊ะเก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง สำหรับจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมการต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าโต๊ะเก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง สำหรับจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมการต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2564 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน 750 ชุด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน 750 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2564 จ้างเหมาบริการดำเนินการย้ายสายโทรศัพท์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการย้ายสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์) สำหรับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์) สำหรับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 61/2564 จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2564 ซื้อของที่ระลึกสำหรับคนพิการ จำนวน 700 ชุด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับคนพิการ จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2564 จ้างทำตรายางสำหรับงานสารบรรณ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางสำหรับงานสารบรรณ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Toggle Content

ใบสั่งจ้างเลขที่ 164/2564 ซื้อนมผงสำหรับเด็ก จำนวน 71 กล่อง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 165/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ samsung ml-3710nd
ใบสั่งจ้างเลขที่ 167/2564 จ้างถ่ายเอกสารโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัด จำนวน 3 ชุด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2564 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 เล่ม
ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4748 ร้อยเอ็ด
ใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ samsung ml-3710nd
ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2564 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร a4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 30 รีม
ใบสั่งจ้างเลขที่ 163/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ใบสั่งจ้างเลขที่ 166/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมผงสำหรับเด็ก จำนวน 71 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ samsung ml-3710nd โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัด จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4748 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ samsung ml-3710nd โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร a4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 178/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 181/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG M 2875 FD
ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG M 2875 FD จำนวน 1 ตลับ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Laser Jet MFP M28a จำนวน 1 ตลับ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2564 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG M 2875 FD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG M 2875 FD จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Laser Jet MFP M28a จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 จำนวน 180 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon MF3010 จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ External hard disk จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกายอุปกรณ์สำนรับช่วยความพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ และป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 7475 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งชื้อเลขที่ 187/2564 ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon MF3010 จำนวน 2 ตลับ
ใบสั่งชื้อเลขที่ 199/2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ
ใบสั่งชื้อเลขที่ 193/2564 ซึ่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ใบสั่งชื้อเลขที่ 190/2564 ซึ่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ใบสั่งชื้อเลขที่ 192/2564 ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ External hard disk จำนวน 1 อัน
ใบสั่งชื้อเลขที่ 184/2564 ซื้อกายอุปกรณ์สำนรับช่วยความพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) จำนวน 10 คัน
ใบสั่งชื้อเลขที่ 188/2564 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 จำนวน 180 แผ่น
ใบสั่งชื้อเลขที่ 200/2564 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ และป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด
ใบสั่งชื้อเลขที่ 198/2564 จ้างถ่ายเอกสาร
ใบสั่งชื้อเลขที่ 196/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 28 ชุด
ใบสั่งชื้อเลขที่ 194/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ใบสั่งชื้อเลขที่ 191/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
ใบสั่งชื้อเลขที่ 189/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 2 เครื่อง
ใบสั่งชื้อเลขที่ 185/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 7475 ร้อยเอ็ด
ใบสั่งชื้อเลขที่ 186/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ใบสั่งชื้อเลขที่ 183/2564 ซิ้อวัสดุฝึกอาชีพ จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์)สำหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานเพื่อใช้การปฏิบัติราชการในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารทำเครื่องมือตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 338 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 282/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 221/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 4 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 220/2564 ซื้อวัสดุสำหรับงานเพื่อใช้การปฏิบัติราชการในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 214/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 4 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 215/2564 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังมและความมั่นคงของมนุษย์
ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2564 จ้างถ่ายเอกสารทำเครื่องมือตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) จำนวน 338 เล่ม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 218/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปย์ การ์ด แอลกอฮอล์ จำนวน 1,429 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 /2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 1291 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง “ขอรับรองว่าเป็นลายพิมพ์หัวแม่มือข้าง..”จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มคู่มือการให้บริการประชาชน จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3417 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 201/2564 ซื้อสเปย์ การ์ด แอลกอฮอล์ จำนวน 1,429 ชิ้น
ใบสั่งซื้อเลขที่ 240/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 /2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ.
ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2564 สื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 230/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 1291 ร้อยเอ็ด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 236/2564 จ้างทำตรายาง “ขอรับรองว่าเป็นลายพิมพ์หัวแม่มือข้าง..”จำนวน 2 อัน
ใบสั่งซื้อเลขที่ 227/2564 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มคู่มือการให้บริการประชาชน จำนวน 250 เล่ม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3417 ร้อยเอ็ด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 239/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ใบสั่งซื้อเลขที่ 237/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4748 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ไนการดำเนินงานตามภารกิจกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ External hard disk จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านครอบครัวและภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 3/2564 จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 1291 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 238/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 247/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ไนการดำเนินงานตามภารกิจกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 253/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 6 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 246/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ External hard disk จำนวน 1 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2564 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านครอบครัวและภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 241/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 3/2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 13 เครื่อง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 242/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4748 ร้อยเอ็ด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 250/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 1291 ร้อยเอ็ด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2564 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1,868 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 71 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 7475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 259/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 263/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 255/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 258/2564 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 6 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 264/2564 จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1,868 ชุด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 261/2564 จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 71 เล่ม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 257/2564 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 28 ชุด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 260/2564 จ้างซ้อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 7475

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 266/2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 265/2564 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประเภทรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยเหล็กซูบโครเมี่ยม (รถวีลแชร์) จำนวน 1,548 คัน  โดยวิธีคัดเลือก


Share: