พม.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัย เพื่อบูรณาการทรัพยากร ความร่วมมือ และพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองต้นแบบและศูนย์กลางการจัดสวัสดิการสังคมแบบเบ็ดเสร็จระดับภาค โดยมี จังหวัดนำร่องการเป็นเมืองต้นแบบสวัสดิการระดับภาค 9 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลาง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี ภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Share:ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial