ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


Share: