ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาววรางคณา  วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้

นางเจริญศรี วงค์สม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


Share: