ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเอกชนให้สภาเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเอกชนให้สภาเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ. 2562


Share: