หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 09.00 น.) นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอ พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ เด็กที่มีฐานะยากจนจำนวน 2 ราย ณ โรงเรียนบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในโครงการฯ ดังกล่าว


Share: