สื่อ วีดีทัศน์

   นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564”
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงาน พม. เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโครงการสำคัญประจำปี 2564 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายฯ


Share: