หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัด​กระทรวง พม. เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอ พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ เด็กที่มีฐานะยากจน จำนวน 3 ราย ณ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในโครงการฯ ดังกล่าว


Share: