กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (เวลา 10.30 น.) นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด 

มอบหมายให้นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านก่อ หมู่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว


Share: