ข้อมูลทางสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด

คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management : CM)
ในการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

1.การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

2.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม

3.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์

4.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

5.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

6.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

7.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

8.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ

9.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

10.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

11.การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

12.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

13.การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู

14.ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)

15.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)

16.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

17.ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม

เอกสารดาวน์โหลด

แบบคำร้อง

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial